Love for Kerteminde Bordtennis Club

§ 1 Navn:
Klubbens navn er Kerteminde Bordtennis Club – kaldet KBC. Klubben er hjemmehørende i Kerteminde Kommune og klubbens adresse er formandens.
Klubbens hjemmeside er: www.kbc-bordtennis.dk
Klubbens e-mail er: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Klubben tegnes af formanden og kassereren.

§ 2 Tilsluttet:
Stk. 1: Klubben er medlem af Fyns Bordtennis Union (FBTU) under Dansk Bordtennis Union (DBTU), der samtidig er under Dansk Idrætsforbund (DI).
Stk. 2: Medlemmer af KBC er underlagt de love og bestemmelser, som de ovennævnte forbund måtte fastsætte.
Stk. 3: Klubben kan tilslutte sig et lokalt samvirke.
Stk. 4: Klubbens love skal være til offentligt skue på klubbens hjemmeside.

§ 3 Formål:
Klubbens formål er at dyrke bordtennisspillet ved deltagelse i træning, turneringer, stævner, opvisninger og lignende, samt udbrede interessen for bordtennis, kendskab til bordtennis og styrke kammeratskabet.

§ 4 Medlemskab:
Som medlem optages en hver interesseret, enten som aktiv eller passiv. Bestyrelsen afgør alene om optagelse kan finde sted.

§ 5 Medlemskabets ophør:
Stk. 1: Medlemskabet kan ophøre ved enten skriftlig eller mundtlig udmeldelse til bestyrelsen.
Stk. 2: Ved kontingentrestance eller anden misligholdelse kan bestyrelsen bringe medlemskabet til ophør.
Stk. 3: Bestyrelsen kan på eget initiativ eller på opfordring af mindst en fjerdedel af medlemmerne udelukke et medlem, når bestyrelsen skønner, at der foreligger en særlig grund dertil.
Den udelukkede kan dog få sagen forelagt en generalforsamling, hvis afgørelse kan appelleres til DBTU.

§ 6 Kontingent:
Stk. 1: Medlemskontingent for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2: Der tilbagebetales ikke indbetalt kontingent.
Stk. 3: Kontingent skal være betalt senest d. 30. september. I enkelte tilfælde kan der laves speciel aftale med kassereren eller et bestyrelsesmedlem.
Stk. 4: Ungdomstrænere og bestyrelsesmedlemmer er kontingentsfrie.

§7 Bestyrelsens opgaver:
Det er klubbestyrelsens pligt at varetage følgende opgaver:
A) At sørge for lokaler der er egnede til spillet.
B) At repræsentere og i almindelighed at varetage sine medlemmers interesser såvel indadtil som udadtil.
C) At medvirke til at samarbejde med andre klubber.
D) At arrangere træning for klubbens medlemmer.
E) At tilgodese motionsspillernes interesse.

§ 8 Generalforsamling:
Stk. 1: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den er beslutningsdygtig uanset de mødende stemmeberettigedes antal.
Stk. 2: Beslutninger på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslag.
Stk. 3: Bekendtgørelse fra bestyrelsen om generalforsamlingens afholdelse skal med mindst 14 dages varsel gives medlemmerne ved avertering i Kjerteminde UgeAvis eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Enten pr. brev eller e-mail. Bekendtgørelsen vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside og evt. via lokal tv kanal.
Stk. 4: Forslag eller lovændringer, som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 2 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5: Stemmeberettiget er et hvert aktiv medlem, som er fyldt 18 år. For medlemmer under 18 år kan en forælder udøve stemmeretten. Der kan dog kun afgives en stemme pr. fremmødt stemmeberettiget.
Stk. 6: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 3-5 medlemmer. Alle valg gælder for 2 år ad gangen. Alle stemmeberettiget på generalforsamlingen kan vælges til bestyrelsen.
Bestyrelsen kan give dispensation til at en ikke stemmeberettiget vælges til bestyrelsen. Ved længerevarende sygdom, udmelding før valgperiode eller force majeure kan bestyrelsen på eget initiativ indkalde et nyt bestyrelsesmedlem. Dog vælges et nyt bestyrelsesmedlem senest ved førstkommende generalforsamling.
Med henblik på kontinuiteten i klubbens bestyrelse bestemmes at 2-3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år og 2-3 medlemmer afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes at formanden og kassereren ikke afgår samme år.
I tvivlstilfælde som f.eks. ved afgang og nyvalg afgøres det ved lodtrækning, hvem der er på valg ved førstkommende generalforsamling.
Stk. 7: Hvis bestyrelsen eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Ved skriftlig afstemning vælges to stemmetællere/kontrollanter, som afleverer resultatet til dirigenten.
Stk. 8: Fuldmagter godkendes af bestyrelsen og kontrolleres af dirigenten.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1: En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen. Denne er pligtig at sammenkalde en sådan, når en fjerdedel af medlemmerne fremsætter et skriftligt motiveret krav herom.
Stk. 2: Der indkaldes altid til ekstraordinær generalforsamling, når et punkt ifølge dagsorden ikke gennemføres eller godkendes ved den ordinære generalforsamling.

§ 10 Dagsorden:
Ved den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag og evt. lovændringer.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af bilagskonrollant.
7. Eventuelt, hvorunder intet kan vedtages.

§ 11 Bestyrelsen:
Stk. 1: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved 3 medlemmer vælges en forman,kasserer,samt enten en næstformand elller en undomsformand. Ved 4 medlemmer vælges en formand,kasserer,næstformand og ungdomsformand. Ved 5 medlemmer vælges en sekretær eller et menig bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fastlægger selv sin dagsorden.
Stk. 2: Til beslutning kræves almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed vil formandens stemme være udslagsgivende.
Stk. 3: Over bestyrelsens møder skrives referater som udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har ikke pligt til at udlevere referater ved forespørgsel.
Stk. 4: Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april
Stk. 5: Regnskabet revideres af to generalforsamlingsvalgte revisorer.
Stk. 6: Bilagskontollanterne vælges for to år ad gangen, således at en bilagskontrollanterne afgår hvert år. Første gang trækkes der lod om hvem der er på valg.
Stk. 7: Kassereren skal på forlangende udlevere klubbens regnskabsmateriale samt kontante kassebeholdning til formand og revisorer.
Stk. 8: Klubbens midler, bortset fra en rimelig kassebeholdning anbringes i sparekasse, bank, girokonto eller værdipapirer efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 12 Ungdomsudvalg:
Stk. 1: Bestyrelsen kan nedsætte et ungdomsudvalg.
Stk. 2: Udvalget består af en ungdomsudvalgsformand, der skal være medlem af bestyrelsen, samt klubbens ungdomstrænere.
Stk. 3: Udvalgets opgave er under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne at varetage klubbens sportslige aktiviteter for ungdom.

§ 13 Motionistudvalg:
Stk. 1: Efter bestyrelsens beslutning kan der nedsættes et motionistudvalg, der skal bestå af mindst to personer.
Stk. 2: Bestyrelsen godkender medlemmerne. Udvalget vælger en formand, der har stemmeret på bestyrelsesmøder, når dette vedrører udvalgets arbejde. Bestyrelsen indkalder udvalgsformanden når/hvis dette bliver nødvendigt.
Stk. 3: I tilfælde af stemmelighed i afgørelser, der vedrører § 13 stk. 2, vil formanden for bestyrelsens stemme være udslagsgivende.
Hvis udvalgsformanden er medlem af bestyrelsen, har han/hun kun en stemme. Stk. 4: Udvalgets opgave er under ansvar over for bestyrelsen og i samarbejde med denne, at varetage klubbens sportslige og sociale aktiviteter inden for motionistafdelingen, samt medvirke til en positiv udvikling i denne.
Stk. 5: Motionistudvalget fastsætter selv sine møder. Udvalget har pligt til at meddele bestyrelsen om møder og der skal ligeledes refereres mundtligt eller skriftligt til bestyrelsen.

§ 14 Æresmedlem:
Indstillinger til æresmedlem skal ske gennem bestyrelsen. Udnævnelse af æresmedlem sker når et flertal i bestyrelsen stemmer for. Æresmedlem har livslangt frit kontingent.

§ 15 Lovændringer:
Forslag om nye love eller ændringer kan kun ske på en generalforsamling, på hvilken mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 16 Klubbens ophør:
Forslag om opløsning af klubben kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret, og såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer for.
Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig, ved almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af stemmeberettigede deltagere.
Såfremt der træffes beslutning om klubbens opløsning, skal den pågældende generalforsamling træffe bestemmelse om klubbens eventuelle formue, som dog kun kan anvendes til fordel for idræt, især bordtennis på Fyn.
Lov af 1. marts 1979 Senest vedtagne lovændringer i § 10, § 11 stk. 6 og 7 ved generalforsamlingen d. 26-4-2018.